Stavebný zákon

Aktuálne znenie nájedte na stránke jaspi.justice.gov.sk:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Spä na úvod