Späť na úvod

Zoznam dokladov potrebných k stavebnému povoleniu (podľa rôznych zdrojov)

Stavebný úrad Bratislava - Nové Mesto
Stavebný zákon a vyhláška č. 453/2000 Z.z.

Stavebný úrad Bratislava - Nové Mesto:

(platí pre právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie; doklady, ktoré mi ako potrebné pre fyzickú osobu "nepodnikateľa" označila pracovníčka stavebného úradu sú zvýraznené)

 1. 2 x stavebné výkresy v mierke 1 : 50 obsahujúce architektúru, statiku, výkresy inštalácií, výkresy prípojok, technické správy, orientačný rozpočet, podpísané projektantom
 2. Žumpa - projektová dokumentácia a technická správa (ak sa objekt nenapája na kanalizáciu)
 3. 1 x kópia z katastrálnej mapy v mierke 1 : 1000 - originál nie starší ako 6 mesiacov, so zakreslením a okótovaním objektu (Katastrálny úrad, Pekná cesta 15, Bratislava)
 4. Doklad o vlastníctve pozemku - list vlastníctva - originál nie starší ako 6 mesiacov / nájomná zmluva / zmluva o vstavbe s povoleným vkladom do katastra - napr. vstavby do podkrovia
 5. Mená a adresy účastníkov konania - všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností + listy vlastníctva
 6. Preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta - meno a presnú adresu
 7. Právoplatné územné rozhodnutie, resp. vyjadrenie k umiestneniu stavby (vydá odd. územného rozvoja OÚ Bratislava III, č. dv. 615, 620)
 8. Prehlásenie stavebného dozoru + kópia preukazu odbornej spôsobilosti
 9. Vyjadrenie Magistrátu hla. mesta SR - odd. cestného hospodárstva (Primaciálne nám. 1, Bratislava)
 10. Vyjadrenie vodární a kanalizácií (Prešovská 48, Bratislava)
 11. Vyjadrenie Zsl. energetických závodov (Hraničná 14, Bratislava)
 12. Vyjadrenie Zsl. energetických závodov (Čulenova 6, Bratislava)
 13. Vyjadrenie Zsl. energetických závodov - rozvod tepla (Bajkalská 21, Bratislava)
 14. Vyjadrenie Slovenských plynárenských podnikov (Votrubova 1, Bratislava)
 15. Vyjadrenie Správy pôšt a telekomunikácií (Jarošova 1, Bratislava)
 16. Vyjadrenie Slovenských telekomunikácií, RT BA, odb. projekcie, odd. technických návrhov (Kolárska 12, Bratislava)
 17. Vyjadrenie Riaditeľstva diaľkových káblov (Sliačšska 17, Bratislava)
 18. Vyjadrenie OÚ Bratislava III - odbor požiarnej ochrany (Junácka 1, Bratislava)
 19. Vyjadrenie odd. ochrany prírody - OÚ Bratislava III (č. dverí 605)
 20. Vyjadrenie OÚ Bratislava III - Štátny okresný hygienik (Junácka 1, Bratislava)
 21. Záväzné stanovisko starostu mestskej časti - Nové Mesto / Rača / Vajnory - odd. úzmeného plánovania a životného prostredia (treba list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlas susedov a projektovú dokumentáciu)
 22. Stanovisko OÚ Bratislava III (Junácka 1, Bratislava):
  - odb. regionálneho rozvoja (ak je objekt v pamiatkovej zóne)
  - odb. pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  - odb. dopravy a cestného hospodárstva
  - štát. okresného hygienika k umiestneniu stavby
  - OVOP
  - ochrana ovzdušia - súhlas k povoleniu stavby stredného alebo veľkého zdroja znečistenia
 23. Záväzné stanovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislava (Primaciálne nám. 1, Bratislava):
  - odd. územného rozvoja mesta
  - odd. ŽP - k malému zdroju znečistenia
  - odb. dopravy a cestného hospodárstva - DaCH
  - odd. správy majetku mesta
 24. Poverenie na zastupovanie
 25. Zmluva o likvidácii odpadu vznikajúcom pri výstavbe
 26. Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Holekova 8, Bratislava)
 27. Vyjadrenie kominárov (Vajnorská 12, Bratislava)
 28. Vyjadrenie SKT (UPC Slovensko, Lamačská cesta 3, Bratislava)
 29. Vyjadrenie Úradu pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, Krížna 42, P.O.Box 7, 820 05 Bratislava 2
 30. Vyjadrenie OÚ Bratislava III - odbor CO (Junácka 1, Bratislava)
 31. Vyjadrenie Štátnej inšpekcie ochrany ovzdušia (Jeséniova 17, Bratislava)
 32. Vyjadrenie Leteckého úradu SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 25
 33. Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu, Legerského 1, P.O.Box 134, 832 56 Bratislava 3
 34. Vyjadrenie Štátneho dráhového úradu (Klemensova 8, Bratislava)
 35. Vyjadrenie ŽSR, generálne riaditeľstvo (Klemensova 8, Bratislava)
 36. Vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých (Ševčenkova 19, Bratislava)
Späť na úvod

Stavebný zákon:


Žiadosť o stavebné povolenie

§ 58


(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

(3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

(4) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

§ 58a


(1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

(2) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c)].

Vyhláška č. 453/2000 Z.z.:


Žiadosť o stavebné povolenie
(k § 58 zákona)
§ 8

(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností /1/ a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

(3) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. /9/
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/9/ § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov.§ 9

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä
a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, /11/
2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, /4/
3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
4. ochranných pásem;
ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, /8/ požiarnej ochrany /4/ a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.
------------------------------------------------------------------------
/4/ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
/11/ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Späť na úvod