Späť na územné rozhodnutie

Návrh na začatie územného konania


Obecný ( mestský ) úrad ..................................................................................

Stavebný úrad ..................................................................................................

Vec: NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
(VYUŽITÍ ÚZEMIA )

1. ............................................................................................... (meno, priezvisko a adresa
navrhovateľa ), žiadam o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ( využití
územia ).

2. Charakteristika stavby - stručný popis, účel, rozloha ( využitie územia )
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Miesto stavby ( obec, ulica ) na pozemkoch parc. č. ............................, k.ú.
................................................................................................................................................

4. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: ...............................................................................
...............................................................................................................................................

5. Vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby ( využitie
územia ) .................................................................................................................................
( súhlas vlastníka ) .................................................................................................................

6. Známi účastníci konania.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

K návrhu prikladám stanoviská týchto dotknutých orgánov štátnej správy a dokumentáciu
stavby ( využitia územia ). ( viď. prílohy )


...............................................................
podpis navrhovateľa


Prílohy:
Rozsah príloh podľa § 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z. - situačný výkres so zakreslením stavby
( využitia územia ) a vyznačením väzieb na okolie 2x, architektonický návrh stavby v mierke
1:200 so sprievodnou správou, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, výpis z katastra
nehnuteľností, súhlas vlastníka nehnuteľnosti ak sa stavba navrhuje na cudzom pozemku, list
vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy.

Späť na územné rozhodnutie